Sekretesspolicy

Sammanfattning

Meriser Oy har förbundit sig att skydda sina kunders integritet. Genom denna sekretesspolicy informerar vi våra kunder om hur deras personuppgifter behandlas. Kunderna måste godkänna villkoren i denna sekretesspolicy för att kunna använda Meriser Oy:s tjänster. Uppgifterna som vi samlar in kan delas in i uppgifter som användaren själv lämnar, uppgifter som samlas in genom användningen av nättjänster och uppgifter som härleds ur analytik.

Vi använder uppgifterna för att:

 • Leverera en lättanvänd och säker tjänst.
 • Erbjuda en bra kundupplevelse.
 • Förbättra våra produktrekommendationer och vår marknadsföring.
 • Utveckla vår kundservice och webbutik.

Registeransvarig och kontaktuppgifter till den registeransvariga

Registeransvarig för personuppgifter som behandlas är:

Meriser Oy
Kauppatie 2
29900 Merikarvia
FINLAND

FO-nummer: 0135186-5

För mer information om dataskydd och behandlingen av personuppgifter, kontakta vår kundtjänst på: merika(at)meriser.fi

Vilka uppgifter kan ni samla in om mig?

 • Uppgifter som användaren lämnat själv eller personligt identifierande uppgifter.
 • Identifieringsuppgifter, som namn.
 • Kontaktuppgifter, som adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter som samlas in genom användning av tjänster och som härleds ur analytik.
 • Uppgifter om användning av och navigering i webbutiken samt identifieringsuppgifter om enheten.
 • Inköpshistorik, bl.a. beställda produkter och deras prisuppgifter.
 • Leveransuppgifter, som vald leveransmetod och leveransadress.

Huvudsaklig informationskälla är användaren själv.

Vad används mina personuppgifter till?

Personuppgifterna används till att:

 • Upprätthålla kundrelationen.
 • Leverera, behandla och arkivera beställningar.
 • Utveckla Meriser Oy:s verksamhet och tjänster.
 • Förbättra kundupplevelsen.
 • Föra statistik.
 • Producera mer personligt riktat innehåll och marknadsföring.
 • Förhindra missbruk.
 • Erbjuda bättre kundservice.

Behandlingen av uppgifter baseras på en kundrelation mellan kunden och Meriser Oy, användning av webbsidan eller separat uttryckligt medgivande från kunden.

Hur lagras och skyddas mina uppgifter?

Alla personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, överlåtelse, överföring eller annan olaglig behandling. Meriser Oy lagrar kunduppgifterna i Finland. Datacentren och webbutikens tekniska system och processer har ett mycket högt dataskydd. Servrarna är skyddade mot datainbrott och överbelastningsattacker. Vi följer god sekretesspraxis vid behandlingen av personuppgifter och planering av behandlingen. Uppgifterna behandlas i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning från den 25 maj 2018. All åtkomst till personuppgifter övervakas enligt god praxis.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Endast Meriser Oy:s anställda har åtkomst till kunduppgifterna. Vår personal har utbildats i att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt. Vi använder betrodda avtalspartners för att överföra uppgifterna till tredje part. Alla avtal med samarbetspartner har upprättats i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning.

Hur länge lagras mina uppgifter?

Vi lagrar dina personliga uppgifter så länge som det behövs för att kunna uppfylla ändamålen som beskrivs i denna sekretesspolicy. En del uppgifter kan lagras längre i den mån det behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, som bokföring och konsumenthandelsansvar, och för att visa att de uppfyllts på korrekt sätt. På kundens begäran kan dennes personuppgifter raderas från eller anonymiseras i webbutikens system då uppgifterna inte längre används för de ändamål som beskrivs i sekretesspolicyn. En del av uppgifterna ska enligt lagstiftningen lagras en längre tid av bl.a. följande skäl:

 • Bokföringslagen fastställer längre lagringstider för uppgifter oavsett om de innehåller personuppgifter eller inte.
 • Logguppgifter från systemen samlas in och lagras på lagstadgat sätt så att vi kan erbjuda våra kunder lagenlig och säker service.
 • Tillräckliga säkerhetskopior tas av butikens databaser och system för att trygga uppgifterna, rätta till fel och verifiera dataskyddet och kontinuiteten.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt att:

 • få tillgång till personuppgifter om dig, inklusive rätt att få en kopia på personuppgifter om dig
 • be att personuppgifter om dig rättas eller raderas
 • under vissa förutsättningar be att behandlingen begränsas eller motsätta dig att personuppgifterna behandlas.

Om behandlingen dessutom baseras på ett separat samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagenligheten hos behandlingen av uppgifter innan samtycket återkallas.
Du kan framställa en begäran om att utnyttja din rätt genom att kontakta Meriser Oy. Begäran ska vara tillräckligt specificerad så att vi kan fastställa din identitet. Om vi har lagstadgad skyldighet eller rättighet att lagra uppgifterna informerar vi dig om detta.

Hur får jag ut mina uppgifter från systemet?

Du kan be att få ut dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Du kan när som helst avsluta ditt kundkonto och be Meriser Oy radera dina uppgifter genom att kontakta kundtjänst.
I en del fall kan alla uppgifter inte raderas och lagstiftningen kan kräva att en del av kunduppgifterna lagras.

Överlåts mina personuppgifter till tredje part?

Vi överlåter nödvändiga uppgifter till tredje part för att garantera leverans samt vid behov även på myndigheters begäran. Vi informerar alltid kunden om sådan begäran om det är tillåtet inom lagens ramar.

Använder ni cookies i er webbutik och vad är de?

Meriser Oy använder cookies. Cookies är små textfiler skickas från vår server och lagras i din webbläsare. Vi använder cookies för att identifiera kunden, hantera inloggningen och för varukorgens funktioner. För att dessa funktioner ska fungera måste vi använda cookies och du måste godkänna användningen av cookies. Cookies som skickas av servern lagras i webbläsaren i en (1) månad, såvida de inte raderas separat i webbläsarens inställningar. Vid ett besök på webbsidan lagras cookies på nytt om webbläsaren tillåter det.

Vi använder också Google Analytics. Det hjälper oss att bättre förstå kundernas beteende och talar om vilka produkter som intresserar våra kunder.

Kan denna sekretesspolicy ändras?

På grund av utvecklingen av tjänster och ändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra sekretesspolicyn. Vid märkbara ändringar i sekretesspolicyn informerar vi alla registrerade kunder i samband med att villkoren uppdateras.